JAVNE POVRŠINE

Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Gradskog vijeća Grada Skradina, Rivina Jaruga d.o.o.  obavlja komunalnu djelatnost održavanja javnih zelenih površina.

Prije obavljanja radova na zelenim površinama Grada Skradin izrađuje se detaljan program održavanja. Program sadrži precizan opis svake pojedine zelene površine sa kvadraturom, načinom uređenja i opisom poslova.

KONTAKT PODACI

ZAKONSI PROPISI

KORISNI LINKOVI